Swedish-American Wordlist

SWEDISH-AMERICAN GENEALOGY WORDLIST:

Av Peter Liliequist.


Our helpful wordlist for swedish-american research work from A-Ö. The english word is marked with (UK) for english and (US) for american.

Letter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö.

A Tillbaka till toppen »

absolution = absolution
adel = nobility
adeln = nobles
adelsman = nobleman
adjunkt (präst) = curate
adlas = be raised to the nobility
adlas till friherre, greve = be made a baron, count
adlig ätt nr = noble family No
adoptera = adopt
adopteras = be adopted
aktiv tjänst (mil.) = active service
allmänning = common land
altare = altar
amma = [wet-] nurce
ana, anor = ancestor(s)
andtäppa = shortness of breath
anfader, anmoder = ancestor
antaga (t.ex namn) = adopt, take (a name)
antavla = ancestry, pedigree
apotekare = chemist (UK), pharmacist (US)
arkiv, arkivarie = archives (pl.), archivist
arméns flotta = fleet of the Army
arrendator = tenant (farmer), leaseholder
arrende (det som hyrs) = leasehold, tenancy
arrendera = lease
arv = inheritance
arvegods = hereditary estate, heirloom
arvinge = heir, heiress
arvskifte = distribution of estate
arvslott = (beneficiary´s) share
arvsskatt = inheritance tax
arvtagare -erska = heir, heiress
assessor (domst.) = assistant judge
assessor (myndighet) = assessor
attest = certificate
auditör (mil.) = judge-advocate, military judge
augment, skatte- = tax contribution
avdankad (mil.) = discharged
avkomma = offspring, issue
avliden = deceased, dead
avlösning (kyrkl.) = absolution
avsked (mil.) = discharge
avsked, beviljas = be granted leave to retire
avsked, få = be discharged
avsked, ta (mil.) = retire
avstycka (mark) = separate
avstyckad mark = section, partition
avsäga sig (ämbete, post) = resign from
avsätta = unfock

B Tillbaka till toppen »

backstuga = side-cottage
backstugusittare = side-cottage dweller
bagare = baker
bark (fartyg) = bark, barque
barn u.ä. ("oäkta") = illegitimate child
barnsjukdom = infantile disease
barnaåren = childhood
barnbarn = grandchild
barnbarnsbarn = great-grandchild
barnbördshus = maternity hospital, maternity ward
barnhus (föräldralösa) = orphanage
barnlös = childless
barnmorska = midwife
barnsäng (dö i) = (die in) childbirth
bataljonspräst = battalion chaplain
bebo (gård, hus) = live on, live in
bedriva (idka) = practise, carry on
befallningsman (lantbr.) = foreman
befriad från (tjänst) = excused from
befälhavare (fartyg) = captain, master, commander
begrava = bury
begravning (inkl. ceremoni) = funeral
begravningsplats = graveyard, cemetary, burial-ground
berg = hill, rock, mountain
bergsman = miner
besutten bonde = landed farmer, propertied farmer
betjänt (hushåll) = servant
betyg (anställning) = testimonial
betyg (examen) = certificate
betyg (i ämne) = mark
beväring (värnpliktig) = conscript soldier
bibliotek = library
bildhuggare = sculptor
biologisk (far, son) = blood-, biological
bisittare (domstol) = assessor
biskop = bishop
blodskam = incest
bodelning (arvskifte) = distribution of estate
bodelning (makar) = partition of joint property
bokbindare = bookbinder
bokhållare = book-keeper
bonde = farmer
borgare = burgher
borgared (avlägga) = burgher-oath
borgeligt äktenskap = civil marrige
borgmästare (chefsdomare) = chief magistrate
borgmästare (stadsstyrelse) = mayor
bosatt = live
bosätta sig = settle
bouppteckning = inventory of estate
brandstod = fire insurance
brorsdotter = niece, brother´s daughter
brorson = nephew, brother´s son
brottmål = criminal case
bruk (industri) = mill
brukare (av gård) = tiller, tenant farmer
bruksfolk = people living/working at the mill
brukspatron = foundry proprietor
bryggare = brewer
bryggmästare = master brewer
brylling = third cousin
bråck (ljumsk) = hernia
bråck (invärtes) = rupture
bröllop = wedding
bröstarvinge = direct heir
bröstfeber = pleuropneumonia
bröstsjuka = consumption
burskap (borgerskap) = citizenship, burgher-ship
burskap (rätt att utöva yrke) = the franchine to ...
byggmästare (byggfirma) = contractor
byggmästare (skrå) = master builder
byålderman = alderman
bältros = the shingles
bära någons namn = bear someone´s name
båtsman (indelt) = seaman
båtsman (förman) = boatswain
böckare = cooper
bötfälld = fined

C Tillbaka till toppen »

copulerad = married

D Tillbaka till toppen »

dagkarl = day labourer
dekanus = dean
delägare partner destillator = distiller
dibarn = suckling, suckling child
difteri = diphteria
diversehandel = general store
domkapitel = cathedral chapter
domkyrka = cathedral
domprost = dean
domsaga = judicial district
dop (relig.) = baptism
dopregister = register of baptism
dopvittne = witness of baptism
dotterdotter = granddaughter, daughter´s daughter
dotterson = grandson, daughter´s son
drabant = guardsman
dragon = dragoon
drottning = queen
drunkna = drown
drunknad = drowned
dräng = farm-hand, servant
dykerikommissarie = diving commissioner
dö ut (släktgren) = die out
död = dead, deceased
dödbok = the death records
dödfödd = stillborn
dödsbo = estate
dödsdatum = date of death
dödsår = year of death
döpa (namnge) = christen, name
döpa (relig. cermoni) = baptize
döpt = baptized

E Tillbaka till toppen »

efterbliven = retarded
efterlysning = research inquiry, notification of missing person
efternamn = surname, last name
efterträdare = successor
egendom (lant-) = farm
eldare = stoker, fireman (lokomotiv)
eldsvåda = fire
emigrera = emigrate
engelska sjukan = rickets
extra fältskär = assistant surgeon

F Tillbaka till toppen »

fadder = sponsor, godfather, godmother
faderskap = paternity
familj = family
familjenamn = family name
fanjunkare = warrant officer, colour-sergeant
farbror = uncle, father´s brother
farfar = grandfather, father´s father
farmor = grandmother, father´s mother
faster = aunt, father´s sister
fattig = poor
fattighjon = pauper, poor-house inmate
fattighus, fattigstuga = poor-house
fattigvård = social welfare
fattigvårdsstyrelse = social welfare board
fiskare = fisherman
fjärdingsman = parish constable
flyttningsregister = migration register
fogde (förvaltare) = bailiff
fogde (statens) = sheriff (UK), marshal (US)
forskning (allm.) = research
fosterbarn = foster-child
fosterfar = foster-father
framstående = prominent
franska sjukan = syphilis
friherre, -inna = baron, baroness
friherrlig ätt nr = baronial family No
fritidsintresse = hobby
frivillig = volunteer
frälse = tax-exempt
frälsebefallningsman = foreman on tax-exempt farm
frälsebetjänt = nobleman´s servant
frälsehemman, -gård = tax-exempt farm
frälsejord = tax-exempt land
frände = kinsman, relative
fränka = kinswoman, relative
fröken (beteckn.) = damsel, maid
fröken (titel) = miss
fullmakt = power of attorney, authorization
fullmakt (officers-) = commission
fullmakt (utnämning) = letter of appointment
furir = corporal (1700), (staff-)sergeant (1900)
fädernegård = family farm, hereditary farm
fältläkare = army surgeon
fälskär = surgeon, barber-surgeon
fältväbel = staff sergeant, sergeant major
fänrik (armén) = ensign (1700), second lieutenant (1900)
fänrik (flottan) = sub-lieutenant
färgare = dyer
född utom äktenskap = born out of wedlock
födelse = birth
födelsedatum = date of birth
födelseförsamling = native parish
födelseregister = register of births (UK), birth records
födelsestad = native town, native city
födelseår = year of birth
fögderi (skatt, taxering) = taxation district
förare (milit.) = sergeant
förbindelse utom äktenskapet = liaison
förestå (rörelse, firma) = manage
företrädare = predecessor
förfader = ancestor
förfäder = ancestors
förkvävd (i säng) = suffocated, smothered (in bed)
förlossning = delivery, childbirth
förman = foreman, supervisor
förmyndare (för) = guardian (of)
förmånstagare = beneficiary
förmögen = wealthy
förnamn = first name, Christian name, given name
församling = parish
församlingsbok = parish register, parochial register
förvärva = acquire
föräldrahem = parents´ home
föräldralös = orphan
föräldralös (bli) = be orphaned

G Tillbaka till toppen »

gallfeber = jaundice
galär = galley
gammal ungmö = old maid, spinster
garnisonsförsamling = garrison parish
garvare = tanner
gehäng (milit.) = baldric
generalguvernör = governor-general
generalmajor = major-general
generalmönsterrulla = general-muster list
generation = generation
gesäll = journeyman
giftoman = sponsor of bride
gille (skrå) = guild
glasmästare = glazier
god man (dödsbo) = executor
god man (~förmyndare) = guardian
godsägare = estate owner, landowner
gratialist = pensioner
grav = grave
gravkor = chapel
gravsten = gravestone
gravsätta = inter
grenadjär = grenadier
greve, inna = count, countess
grevlig ätt nr = count´s family No
grosshandel = wholesale business
grosshandlare = merchant, wholesaler
gubbe = old man
gudfar, gudmor = sponsor, godfather, godmother
gulsot = jaundice
gumma = old woman
guvernör = governor
gård (gårdsplan) = yard
gård (hus) = farmhouse
gård (lant-) = farm
gästgivare = innkeeper
gästgivaregård = inn

H Tillbaka till toppen »

hammarsmed = hammer smith
hamn = port, harbour
hantverkare = craftsmen
havre = oats, corn
hemvist = residence
herrgård = contry estate, manor
hertig = duke
hovrätt = court of appeal
hovslagare = farrier
husa = housemaid
husar = hussar
husförhör = catechetical meeting
husförhörslängd = clerical survey, household examination roll
hushållerska = housekeeper
hustru = wife
håll (smärta) = stitch
håll och styng = pneumonia
härad = judicial district
häradsdomare = honorary district judge
häradshövding = district court judge
häradsrätt = district court
häradsskrivare = district taxation registrar
härkomst (land, etnisk) = origin
härkomst (släkt) = ancestry

I Tillbaka till toppen »

idka (yrke, hantverk) = practise, carry on
immigrera = immigrate
incest = incest
inflytta (i församling) = move in to
informator = tutor
inhyses (person) = lodger
inneboende = lodger
inspektor = manager of an estate
invandra = immigrate

J Tillbaka till toppen »

jordebok = land register, real state register
jordegumma = midwife
jordfästa = read the funeral service
jordfästning = funeral service
jungfru = maid
jurist = lawyer
juvelerare = jeweller
jägare (milit.) = rifleman
jägmästare = certified forester
järnvägsstyrelsen = railways board
järnvägstjänsteman = railway official (UK), railroad official (US)

K Tillbaka till toppen »

kadett = cadet
kammarherre = chamberlain
kamrer = head clerk (UK), accountant
kapell = chapel
kappland = 1/32 acre
kapten = captain
karta = map
kemnär = magistrate
keramiker = potter
klensmed = locksmith
klockare (adm.) = parish clerk
klockare (kyrkovakt) = verger
klockare (ringare) = ringer
kock = cook
kolera = cholera
kommendant = commendant
kommendör (av orden) = Knight Commander
komminister = assistant vicar
kommissarie = commissary
kommissionslantmätare = district surveyor
kommun = municipality, township (US)
kommunpolitiker = municipal politician
konfirmerad = confirmed
konsistorium (kyrkl.) = consistory
konsistorium (univ.) = council
kontrakt (kyrkl.) = deanery
kontraktsprost = dean
kopparslagare = copper-smith
kopporna (smitt-) = smallpox
korn = grain, barley
kornett = cornet, cavalry ensign
korpral = corporal
krigsfånge = prisoner of war
krigskommissarie = war commissioner
kronofogde = sheriff (UK), enforcement officer
kronohemman = crown farm
kronokommissarie = senior bailiff (UK), sen. enforcem. officer
kronolänsman = police constable (UK), sheriff (US)
krögare = innkeeper
kungsgård = crown-demesne, crown´s estate
kustroddare = coast guard
kustsergeant = coast-guard sergeant, customs sergeant
kvarlåtenskap = prorty left
kvarnägare = flour-mill owner
kvarter (hus i stad) = block
kvartermästare (milit.) = quartermaster
kyrkobok = parish register
kyrkogård (begravn.) = cemetery, graveyard
kyrkogård (runt kyrkan) = churchyard
kyrkoherde = vicar
kämner = magistrate
kämnärsrätten = magistrates´court
köpa = purchase, buy
körsnär = furrier

L Tillbaka till toppen »

lagman = chief district judge
landsfiskal = district police superintendent (UK), sheriff (US)
landsförsamling = rural parish
landshövding = governor of a county
landskanslist = county clerk
landskontorist = conuty clerk
landsting = county council
lantarbetare = farm-hand, farm worker
lantbrukare = farmer
lantegendom = farm
lantgård = farm
lanthandel = general store
lanthandlare = county-store keeper
lantmätare = surveyor
lokförare = engine-driver, engineer (US)
lots = pilot
luffare = tramp
lungsot = consumption
lungtuberkulos = pulmonary tuberculosis
lägermål (otukt) = fornication (ogifta), adultery (gifta)
läkare = doctor
länk = link
landsarkiv = provincial record office
länsman = district constable, sheriff (US)
länsmansboställe = constable´s house
länsstyrelse = county government
lärare, lärarinna = teacher
lärling = apprentice
löjtnant = lieutenant
lönskaläge = fornication
lösdrivare = tramp, vagrant
lösdriveri = vagrancy
löskekarl = tramp, vagrant

M Tillbaka till toppen »

magistrat = borough administration
mansbot = man´s penalty
major = major
malt = malt
mantal = unit of land
mantalslängd = register of population, record of census
matronymikon = matronymic
mejeri = dairy
menig (milit.) = private
militärläkare = army sugeon
mjältbrand = anthrax
mjältsjuka = melancholia
mjölnare = miller
morbror = uncle, mother´s brother
morfar = grandfather, mother´s father
morgongåva = morning gift
mormor = grandmother, mother´s mother
moster = aunt, mother´s sister
murare = mason, bricklayer
murmästare = master mason
myndling = ward
måg = son-in-law, daughter´s husband
målare = painter
mönsterskrivare = company cashier
mönstra av (sjö) = sign off
mönstra in (milit.) = enroll, enlist
mönstra på (sjö) = sign in
mönstring (inskrivning) = enrolment, enlistment
mönstring (milit.) muster

N Tillbaka till toppen »

namne = namesake
naturaliserad = naturalized
naturlig son/dotter = natural son/daughter
nyheter = news
nämndeman = lay assessor
nöddop = emergency baptism

O Tillbaka till toppen »

obefintlig = missing person
ofärdig = crippled
ogift (kvinna) = spinster, unmarried, single
ogift (man) = bachelor, unmarried, single
omgift = remarried
omkomma (olycka) = be killed, die
omyndig (förklarad) = legally incompetent (declared)
omyndig (minderårig) = under age
ordinarie = in ordinary
orlov = discharge
oäkta barn = illegitimate child

P Tillbaka till toppen »

passagerare = passenger
passagerarlista (-or) = passenger list(s), passenger manifest
pastor = vicar, minister
pastorat = church district (a number of parishes)
patron (på egendom) = master, landowner
patronymikon = patronymic
pension (gå i) = retire
pensionering = retirement
pensionär = retired, retiree, pensioner
pest = plague, pestilence
piga = maid-servant, servant-woman, maid
pistolsmed = gunsmith
plåtslagare = sheet-metal worker
polis, polisman = policeman, police officer (US)
politiker = politician
postmästare = postmaster
predikant = preacher
prinsessa = princess
privilegibrev = charter
profoss = military prosecutor
prost = dean
provinsialläkare = district medical officer
präst = clergyman
prästgård = minister´s house, vicarage (UK)
prästman = clergyman
prästvigd = ordained

Q Tillbaka till toppen »

qvinnfolk = female

R Tillbaka till toppen »

rakitis = rickets, rachitis
redare = shipowner
register = register, book of records
registrator = registrar
repslagare = rope-maker
riddare = knight
riksdagsman = member of parliament
riksråd = cabinet minister
rulla (lista) = list, roll
rusthåll = maintaining farm
rusthållare = maintaining farmer
ryttare (milit.) = cavalry soldier
ryttmästare = cavalry captain
rådhusrätt = town court
rådman = member of municipal court
råg = rye
rödsot = dysentery
rötfeber (kallbrand) = gangrene
rötfeber (sårfeber) = ulcer
rötfeber (tyfus) = typhoid

S Tillbaka till toppen »

sadelmakare = saddler
sakristia = vestry
salpetersjudare = nitre boiler
sambo = cohabitee
sjuklighet = poor health
sjö = lake
sjöman = seaman, sailor
skattebonde = taxed freeholder
skattehemman = taxed freehold
skatteskrivare = taxation clerk
skeppare = skipper, master mariner
skild (leg.) = divorced
skild person = divorcee
skog = forest
skomakare = shoemaker
skrå (gille) = guild
skräddare = tailor
skäppland = 1/6 acre
slag (hjärn) = stroke
slaktare = butcher
släkt (en) = family
släkt (vara .. med) = be related to
släktforskning = genealogy, genealogical research
släktgren = branch, line
släktgård = family farm, hereditary farm
släktnamn = family name
släkting = relative
släktled = generation
släkttavla (ättlingar) = table of descendants
smed = blacksmith
smör = butter
snickare = carpenter
socken = parish
soldat = soldier
soldattorp = soldier´s cottage
sondotter = granddaughter, son´s daughter
sonhustru = son-in-law, son´s wife
sonson = grandson, son´s son
sotare = chimney-sweep
spanska sjukan = Spanish flu
spädbarn = infant
stadsförsamling = town parish
stadskassör = town treasurer
statare = farm worker
stift = diocese
styckjunkare = warrent officer
styrelsemedlem = member of the board
styvbarn, -son, -dotter = stepchild, stepson, stepdaughter
styvbror, -syster = stepbrother, stepsister
styvfar, -mor, -förälder = stepfather, stepmother, step-parent
svagsint = feeble-minded
svåger = brother-in-law
svägerska = sister-in-law
svärdotter = daughter-in-law
svärfar = father-in-law
svärmor = mother-in-law
svärson = son-in-law
syskon = brother(s) and/or sister(s)
syssling = second cousin
systerdotter = niece, sister´s daughter
systerson = nephew, sister´s son
sårad = wounded
sängbunden = bedridden
säteri = estate
säteri (gods) = country seat

T Tillbaka till toppen »

tattare = gipsy
taxeringsvärde = rateable value
tegelbruk = brick-works
testamente = will, last will and testament
testamentera = bequeath
tillfångatagen (milit.) = taken prisoner
tillgångar = assets
tillhöra (en släkt) = belong to (a family)
tillnamn = epithet, by-name
tilltalsnamn = used first name
ting, tingsrätt = district court
tjäna = serve
tjänstefolk = servants
tjänstehjon = servant
tjänsteman = salaried employee
tjänstgöra som = work as
tjänstledighet = leave of absence
tomt = property, piece of land, lot (US)
torp = croft
torpare = crofter
trumpetare = bugler, trumpeter
trumslagare = drummer
trånsjuka = consumption
trädgårdsmästare = gardener
tullskrivare = customs clerk
tunnbindare = cooper
tunnland = acre
tvilling = twin
tvinsot (lungsjuka) = tuberculosis, consumption
tvinsot (avtyning) = atrophy

U Tillbaka till toppen »

undantag = ~allowance
ungkarl = bachelor, unmarried, single
ungmö (gammal) = old maid, spinster
ungmö (ung) = maid
uppbördsman = tax collector
upplösa = disolve
urmakare = watch-maker
ursinnig = mad, insane
utdöd = extinct
utfattig = pauper
utflytta = move out
utomäktenskapliga barn = illegitimate child
utskrivning (milit.) = conscription
utsocknes = living outside the parish
utvandra = emigrate

V Tillbaka till toppen »

vagnmakare = cartwright, carriage-builder
vargeringsman = extra soldier, reserve soldier
varning = caution
vattusot = dropsy
vete = wheat, corn
vice häradshövding = deputy district judge
vice pastor = curate
vigselregister = register of marriages
volontär (milit.) = volunteer
vådeld = accidental fire
vänsterhänt = left-handed
värvning (ta) = enlist

X Tillbaka till toppen »

Y Tillbaka till toppen »

yrke = profession, trade

Z Tillbaka till toppen »

Å Tillbaka till toppen »

å = creek
åbo = ~farmer
ål = eel
ålderdomsbräcklighet = decrepitude
ålderdomshem = home for the elderly
ålderman (by-) = (village) alderman

Ä Tillbaka till toppen »

äktenskap = marriage
äng = meadow
änka = widow
änkling = widower
ärvd sak = heirloom
ätt = family
ättling = descendant

Ö Tillbaka till toppen »

överförmyndare = chief guardian
överleva = survive
överlåta = transfer ownership
överste = colonel
överstelöjtnant = lieutenant-colonel

Tillbaka till toppen »

Uppdated by Peter Liliequist. Copyright (c) 1970 - 2018 By Peter Liliequist, Sweden Roots Hunter & Peter´s Web World.

No comments:

Post a Comment